Wonderland Academy
soukromá základní škola Praha 4

Našim rodinám a potenciálním novým klientům

Wonderland Academy je trojjazyčná základní škola, jež buduje plynné vyjadřování v češtině a angličtině, od druhé třídy i ve španělštině. (Na druhém stupni se nabídka rozšiřuje o němčinu, francouzštinu a ruštinu.)

Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Školní vzdělávací program Wonderland je koncipován tak, aby vyhovoval jak žákům s předchozí znalostí anglického jazyka, tak těm, kteří ji zatím nemají.
Zdůrazňujeme: Do naší základní školy se mohou hlásit i ty děti, které neumějí anglicky.

Nabízíme jedinečný individuální vzdělávací program. Až dosud jsme jej realizovali pouze pro děti předškolního věku. Na četné žádosti rodičů jsme se nyní rozhodli otevřít i úplný první a druhý  stupeň základní školy, budovaný v duchu stejných zásad jako tolik úspěšný projekt školy mateřské. První až pátá – a perspektivně i šestá až devátá – třída ZŠ Wonderland však bude otevřena nejen dětem, které prošly našimi mateřinkami, ale všem dívkám a chlapcům ve věku 1. a 2. stupně základní školy.

Cílem Wonderland Academy je rozvíjet u dětí přirozenou touhu po poznání.

Náš vzdělávací program nesou čtyři pilíře – vědomosti, kreativita, zábava, inspirace. Nabízíme školu, v níž se učení může stát nejen cílem, ale i příjemným dobrodružstvím a ve finále pak celoživotní cestou.

 

Hospitace
Po předchozí dohodě umožňujeme hospitaci v našich hodinách. Zájemci tak mohou zhlédnout přímo na místě naši unikátní vyučovací metodu - simultánní výuku vedenou dvěma učiteli v téže třídě, a to českým pedagogem a rodilým mluvčím cizího jazyka. Tento způsob výuky vede rychle a efektivně k přirozenému bilingvismu dětí. Je tak jedním z nejvýraznějších faktorů poskytujících přidanou hodnotu naší školy.

 

Hodnocení a klasifikace
1. Od 1. do 9. ročníku se dílčí hodnocení děje průběžně na školním intranetu kombinací procentuálního a slovního hodnocení.
2. Od 1. do 5. ročníku vytvoří učitelé slovní hodnocení za každý předmět zvlášť vždy jedenkrát za čtvrtletí, a to formou souhrnné zprávy na intranet, a jedenkrát na konci každého pololetí na vysvědčení.
3. Od 6. do 9. ročníku se dílčí slovní i dílčí procentuální hodnocení děje podle bodu 1; souhrnné slovní hodnocení ve čtvrtletích a na pololetním a výročním vysvědčení se již nepodává.
4. Vysvědčení se vydává pololetně formou kombinace slovního hodnocení a orientačního procentuálního vyjádření od 1. do 5. ročníku; klasifikačním stupněm od 6. do 9. ročníku.
Průběžné kvantifikované hodnocení jako podklad pro vysvědčení se vyjadřuje od 6. do 9. ročníku procentuálně, ale na vysvědčení se převádí (viz § 51 Školského zákona č. 561) na stupně 1–5. Zvolili jsme škálu převládající v zemích EU:

Procenta   Stupeň
 100 – 85           1
  84 – 70            2
  69 – 50            3
  49 – 30            4
   < 30                 5

5. Uvedená škála platí rovněž při přestupu žáka na jinou školu, pokud si tato škola vyžádá hodnocení pomocí stupňů.